swissgliders.ch

Koncept vizuálnej identity paraglidistov z Thunu pri Berne. Dizajn vznikol ako súťažný návrh, s ktorým sme napokon obsadili druhé miesto.

Páči sa?
Váš projekt môžme robiť spolu.

be@inovative.sk